Toulouse-i nyereményjáték játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 2019

Toulouse-i nyereményjáték játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 2019

 

1. A Nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ATOUT FRANCE (székhely: 79-81 rue de Clichy, F-75009 Paris, France, adószám FR 39340709211) – a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játék főbb szabályai: a sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt regisztrációval csatlakoznak a Játékhoz, elfogadják a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket. A Szervező a Játékos személyes adatait a jelen szabályzat 20. pontjában foglaltak szerint kezeli.

A játék időtartama: 2019. Szeptember 12-től szeptember 29. 24.00 óráig

A Nyeremény:

  • utazás Toulouse-ba 2 fő részére:- Ryanair Budapest-Toulouse repülőjegy, oda-vissza 2 fő részére. Felhasználható 2020. március 25-ig, a szabad helyek függvényében, kivéve kiemelt időszakok.
  • 3 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel a Toulouse-i 4 csillagos Grand Hôtel de l'Opéra szállodában. A voucher 2020. március 31-ig használható fel a szabad helyek függvényében.

A játék 2019. szeptember 29-én éjfélkor zárul.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2019. szeptember 30.

A nyertes által a nyeremény átvételének határideje: 2019. október 16.

A pótnyertes által a nyeremény átvételének határideje: 2019. október 31.

3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabály 2. pontjában foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

4. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban tartja. A sorsoláson a Szervező által üzemeltetett http://ee.france.fr/hu oldalon, játék promóciójában, a játék felhívásában megnevezett nyeremény kerül kisorsolásra: 1 darab 2 fő részére szóló Toulouse-i utazás. Az utalvány készpénzre nem váltható át és 2020.03.31-ig érvényes, kivéve kiemelt időszakok és ünnepnapok. Az utazás érvényességi ideje nem hosszabbítható meg.

5. A Játékban való részvételre egy személy csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben a Játékos valótlan adatokkal, vagy többször regisztrál (akár eltérő adatokkal), a Szervező valamennyi regisztrációt törli, így a Játékos a sorsoláson sem vehet részt. A nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Játék időintervallumának utolsó napján aktív, visszaigazolt regisztrációval rendelkező és a feltett kérdésre helyes választ adó Játékosok.A regisztráció kizárólag az aktuális nyereményjátékra érvényes, a későbbi nyereményjátékokon a részvétel újabb regisztrációval lehetséges.

6. A díj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson a Szervező egy nyertest, majd később egy pótnyertest sorsol ki nyereményenként véletlenszerű gépi sorsolással. Amennyiben a Szervező a nyertest a 2. pontban rögzített határidő lejártáig nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el a 2. pontban rögzített rá vonatkozó határidő lejártáig, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes nem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. A nyertes (pótnyertes) a nyereményét a 2. pontban meghatározott időpontig veheti át.

7. A Szervező a nyertes Játékos nevét közzéteszi a sorsolást követő öt napon belül a nyereményjáték weboldalán. Mindezen túl a Szervező a nyertest a sorsolást követően, maximum 2 munkanapon belül, külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről a regisztráció során megadott e-mail címen.Ha a Szervező e-mail-en (2 próbálkozás) nem tudja a nyertest 7 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az e-mailre nem válaszol), akkor a nyertes játékos továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest is közzéteszi magyar nyelvű weboldalán és értesíti, a fenti szabályok szerint.A nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg.

8. A Szervező a nyereményt Emailben juttatja el a nyertes (pótnyertes) részére.

9. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény hatálya alá.A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg az azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, a nyertes és a pótnyertes nevét és elérhetőségeit a Szervező a nyereményt felajánló partnerek részére továbbítsa· a nyertes/ pótnyertes személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje;

11. A nyereményekre vonatkozó adóvonzatot a játékos viseli. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyerteseket terhelik.

12. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a weboldalt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

13. A Játékban való részvételből a 3. pontban foglalt személyeken túl, a következő Játékosok zárhatóak ki:· aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály szellemét, rendelkezéseit egyéb módon megszegi;· aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során.

14. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja

15. A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre.

16. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

17. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

18. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

19. A Szervező a Játékszabályzatot a játék weboldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a weboldalon, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról, vagy a nyereményjátékból történő kilépésről.

20.Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés: a Szervező a Játékban regisztrált játékosok név és emailcím adatait harmadik fél számára semmilyen formában nem adja ki.  

A Szervező  további adatvédelmi és jogi előírásai itt érhetőek el.