Newsletter - přihláška
  • Select your language
  • Čeština
  • English
  • Magyar
  • Other languages
Platná legislativa

Platná legislativa:

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 Zákona o důvěře v digitální ekonomiku si Vám dovolujeme poskytnout následující informace:

Tyto webové stránky (dále jen „Stránky“) provozuje:

společnost GIE Atout France,

se sídlem na adrese: 79,81 rue de Clichy, 75009 PARIS,

tel.: +33 1 42 96 70 00

zaregistrovaná v Obchodním rejstříku: RCS de Paris 340 709 211

Elektronická adresa: legal[@]atout-france.fr

Ředitelem odpovědným za zveřejňování Stránek je generální ředitel společnosti Atout France, pan Christian Mantei.

Stránky spravuje: společnost Oxalide, se sídlem na adrese 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris

tel. : +33 1 75 77 16 50

 

Duševní vlastnictví: 

Tyto webové stránky se jako celek řídí mezinárodním a francouzským právním řádem, a to zejména v oblasti duševního vlastnictví a zacházení s osobními údaji.

Informace, piktogramy, ikony, fotografie, obrázky, texty, videa se zvukem nebo bez zvuku a další prvky, které se nacházejí na Stránkách jsou chráněny právy vztahujícími se na průmyslové a/nebo duševní vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Atout France nebo má tato společnost právo k jejich šíření a interpretaci. 

Z tohoto důvodu je jejich šíření, interpretace, zpracování, překlad a/nebo částečné či úplné pozměňování nebo převod pomocí jakéhokoliv prostředku zakázáno bez předchozího výslovného a písemného souhlasu ze strany Atout France.

Takové počínání by bylo považováno za padělek ve smyslu článků L.335-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

Kopie na papírovém podkladu pro osobní použití těchto jednotlivých prvků podléhajících výše uvedenému právu je povolena v souladu s článkem L.122-5 Zákona o duševním vlastnictví.

Pro veškeré informace o možnostech použití nebo obecně se vztahující k tomuto tématu se na nás obraťte na následující adrese: 

 

Atout France, Direction des nouvelles technologies,

79/81 rue de Clichy

75009 Paris

nebo on line na adrese: legal[@]atout-france.fr

 

Obchodní značka společnosti Atout France a značky jejich obchodních partnerů, jakož i citovaná a zobrazená loga na Stránkách jsou zaregistrované ochranné známky. Veškerá částečná či úplná interpretace těchto značek nebo loga provedená za použití prvků uvedených na Stránkách bez předchozího výslovného povolení Atout France je zakázána ve smyslu znění Zákona o duševním vlastnictví.

Atout France neodpovídá za přístup uživatelů internetové sítě přes hypertextové odkazy umístěné na stránkách k dalším zdrojům na síti.

 

Informační technologie a svobody

V souladu se zákonem "Informační technologie a svobody" ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších úprav, máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich změnu, opravu a odstranění, a to následujícím způsobem:

 

• Poštou na adrese Atout France, Direction des nouvelles technologies, 79/81 rue de Clichy, 75009 Paris

• Elektronickou poštou na adrese: legal[@]atout-france.fr

 

Cookies

Pro podrobnější informace klikněte na tento odkaz: 

 

http://ee.france.fr/cs/infosite/cookies


Omezení odpovědnosti

Atout France nenese odpovědnost za chyby, které se i přes veškerou pečlivost při publikaci vloudily do dokumentů figurujících na Stránkách.Informace poskytované na Stránkách mají pouze informační hodnotu a nezprošťují uživatele provedení prohloubené a doplňující osobní analýzy.

Atout France nenese odpovědnost ani za informace, výroky a názory uvedené na stránkách, ke kterým vedou hypertextové odkazy a jejichž publikaci neřídí.

Atout France nenese odpovědnost ani za chybný přenos dat způsobený různorodostí internetových sítí či neslučitelností internetového navigátora uživatele.

Veškeré spory spojené s užíváním Stránek podléhají francouzskému právnímu řádu. Uživatel uznává výhradní kompetenci příslušných soudů v Paříži.

Informations légales

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, nous vous informons que :

Le présent site internet (ci-après désigné « le Site »), est édité par :

Le GIE Atout France,
dont le siège social est situé au 79,81 rue de Clichy, 75009 PARIS,
Tél. : +33 1 42 96 70 00
RCS de Paris 340 709 211
Adresse de courrier électronique : legal[@]atout-france.fr

Le directeur de la publication du Site est le Directeur Général d’Atout France Christian Mantei.

Le Site est hébergé par :

Oxalide,
dont le siège social est situé au
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tél. : 01 75 77 16 50

Propriété intellectuelle

L'ensemble de ce Site relève de la législation française notamment en matière de propriété intellectuelle et de données personnelles ainsi que de la législation internationale.

Les informations, pictogrammes, iconogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres éléments présents sur le Site sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle dont Atout France, est soit titulaire, soit autorisé à les reproduire et les représenter.

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale ou transfert par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation expresse, préalable et écrite de Atout France. Cet acte constituerait une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Pour toute utilisation ou renseignement à ce sujet, veuillez nous contacter en vous adressant à

Atout France, Direction des nouvelles technologies,
79/81 rue de Clichy
75009 Paris
ou en ligne à l'adresse suivante : legal[@]atout-france.fr.

Les marques de Atout France et de ses partenaires, ainsi que les logos cités et reproduits sur ce Site sont des marques déposées.

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du Site sans l'autorisation expresse et préalable de Atout France est prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Atout France ne saurait être responsable de l'accès par les internautes via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du Site en direction d'autres ressources présentes sur le réseau.

Informatique et Libertés

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent en vous adressant :

  • Par voie postale à Atout France, Direction des nouvelles technologies, 79/81 rue de Clichy, 75009 Paris
  • Par courrier électronique à l'adresse suivante : legal[@]atout-france.fr

Cookies

Pour plus d’informations, suivre le lien ci-dessous : 

 

Limitation de responsabilité

Atout France ne saurait être tenue pour responsable des erreurs matérielles qui se seraient glissées dans les documents présents sur le Site, malgré tout le soin apporté à leur publication.

Les informations fournies sur le Site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'internaute d'une analyse complémentaire et personnalisée.

Atout France ne saurait non plus être tenue pour responsable des informations, propos et opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et dont elle n'a pas la maîtrise éditoriale.

Atout France ne peut pas plus être tenue pour responsable de la transmission défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’Internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de l’internaute.

Tout litige en relation avec l'utilisation du Site est soumis au droit français. L'internaute reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris.