Newsletter - přihláška
  • Select your language
  • Čeština
  • English
  • Magyar
  • Other languages
Cookies

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umísťuje do počítače uživatele webových stránek a které následně odesílají informace o chování uživatele zpět na příslušný server.

Informacemi o chování uživatele mohou být např. session ID, jazyk, datum návštěvy, vyhledávané termíny, atd.

Cookies umožňují během doby jejich platnosti ukládání informací o chování uživatele, jakmile prohlížeč vstoupí na různé webové stránky, nebo když se prohlížeč na ně opět vrátí. 

Existují různé druhy cookies :

> session cookies, které se smažou ihned když uživatel opustí naše webové stránky 
> permanentní cookies, které se ukládají na počítačovém terminálu uživatele až do skončení doby jejich platnosti nebo až do chvíle, kdy je uživatel vymaže pomocí funkcí svého prohlížeče

COOKIES NA FRANCE.FR

Jedná se o cookies uložené serverem france.fr na vašem počítačovém terminálu pro potřeby prohlížení našich internetových stránek, optimalizaci a personalizaci našich služeb na webových stránkách (tyto cookies se vztahují zejména na náš Web Analytics Tool).

Námi používané cookies umožňují:

> vytváření statistik a zjištění objemu návštěvnosti a používání různých prvků tvořících naše stránky (rubriky a shlédnuté obsahy, průběh, atd.), díky čemuž můžeme zlepšovat zajímavost a ergonomii našich služeb

 > přizpůsobit rozlišení našich stránek vašemu počítačovému nebo mobilnímu terminálu (styl zobrazení, používaný operační systém, atd.) během návštěvy našeho webu

 > uložení informací vztahujících se k vašim prohlížecím prioritám (výběr jazyka)

COOKIES OD TŘETÍCH OSOB

Na našem webu se nalézají informační aplikace pocházející od třetích osob, které vám umožňují sdílet obsahy našich stránek s dalšími osobami nebo seznámit tyto další osoby s vaší návštěvou nebo s názorem na článek na našem webu. To je případ zejména tlačítek "Sdílet", "Doporučit", "Tweet", vycházejících ze sociálních sítí jako jsou "Facebook", "Twitter", "Pinterest", "Google +".

Sociální síť, poskytující takovéto aplikační tlačítko, je díky němu schopna vás identifikovat, přestože jste tlačítko během prohlížení našich stránek nepoužili. Tento druh aplikačního tlačítka umožňuje dané sociální síti sledovat vaše chování na našich stránkách proto, že váš účet na dané sociální síti byl aktivován na vašem terminálu během prohlížení našich stránek.

Nemáme žádnou kontrolu nad procesy používanými sociálními sítěmi určenými pro sběr údajů souvisejících s vaším chováním na našich webových stránkách a spojených s osobními daty jež mají k dispozici. Doporučujeme informovat se o ochraně osobních údajů na těchto sociálních sítích a seznámit se s účely jejich použití, zejména reklamními - informace o chování, které jsou sbírány těmito aplikačními tlačítky. Tato ochranná politika by vám měla umožnit především volbu výběru na sociálních sítích, zejména při instalaci uživatelských účtů na jednotlivých sítích. 

Cookies od třetích osob na našem webu pocházejí z aplikací integrovaných v našem webu, mezi hlavní patří:

> Add this (sdílení na sociálních sítích):
 > __atuvc
 > di2
 > dt
 > loc
 > uid
 > uit

> Googgle Analytics (statistická měření)
 > 
__utma
 > __utmb
 > 
__utmc
 > 
__utmz

 > AT Internet (xiti.com - statistická měření)
 > 
idrxvr
 > 
tmst

JAK NASTAVIT COOKIES?

Standartní nastavení internetových prohlížečů cookies běžně akceptuje, ale to můžete snadno změnit úpravou parametrů vašeho prohlížeče. V každém případě si zapamatujte, že pokud vyberete funkci deaktivovat cookies, může se stát, že se vám některé části našich webových stránek nezobrazí. 

Více informací o cookies naleznete na stránkách Evropské komise (v angličtině):

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?

Les cookies sont des données utilisées par un serveur pour envoyer des informations d’état au navigateur d’un utilisateur, et par ce navigateur pour renvoyer des informations d’état au serveur d’origine.

Les informations d’état peuvent être, par exemple, un identifiant de session, une langue, une date d’expiration, un domaine de réponse, etc.

Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des informations d'état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web ou lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web.

Il existe différents types de cookies :

> des cookies de session qui disparaissent dès que l’utilisateur quitte le site
> des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l’utilisateur jusqu’à expiration de leur durée de vie ou jusqu’à ce que ce dernier les supprime à l’aide des fonctionnalités de son navigateur.

LES COOKIES FRANCE.FR

Il s'agit des cookies déposés par rendezvousenfrance.com sur votre terminal pour les besoins de la navigation sur notre site internet, l'optimisation et la personnalisation de nos services sur le site (ces cookies concernent principalement nos solutions de web analytics).

Les Cookies que nous émettons nous permettent :

> d'établir des statistiques et des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours, etc.), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;

 > d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal web ou mobile (résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre site ;

 > de mémoriser des informations relatives à vos préférences de navigation (choix de la langue).

LES COOKIES TIERS

Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "Recommander", "Tweeter",etc. issus de réseaux sociaux tels que "Facebook", "Twitter", "Pinterest", "Google +".

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site.

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.

Les cookies tiers émis sur notre site proviennent d’applications intégrées à notre site, dont les principaux sont :

> Add this (Partage sur les réseaux sociaux) :
 > __atuvc
 > di2
 > dt
 > loc
 > uid
 > uit

> Googgle Analytics (Mesures statistiques)
 > 
__utma
 > __utmb
 > 
__utmc
 > 
__utmz

 > AT Internet (xiti.com - Mesures statistiques)
 > 
idrxvr
 > 
tmst

COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ?

Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à accepter les cookies, mais vous pouvez facilement changer cela en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les cookies, il se peut que certaines parties de nos supports ne soient pas accessibles.

Pour plus d’informations sur le paramétrage des Cookies :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser