Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

1.Účastník souhlasí s Pravidly soutěže a uděluje společnosti Atout France, se sídlem se sídlem ve Francii, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, zapsané v obchodním rejstříku soudu v Paříži pod číslem 340 709 211, ve smyslu nařízení  Evropského parlamentu a  Rady  (EU)  č.  2016/679  o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení“) bezplatný souhlas se zpracováním následujících osobních údajů pro účely Soutěže:
-jména a příjmení;
-emailové adresy; 

poskytnutých v rámci Soutěže.

2.Jméno,  příjmení a  emailovou  adresu je  možné pracovat na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení Účastníka do soutěže, jeho  kontaktování  za  účelem  případného  předání  výhry.  Účastník  souhlasí  s tím,  že případě  výhry  budou  jeho  osobní  údaje  v rozsahu  křestní  jméno  a  příjmení  zveřejněny  na  webových  stránkách Organizátora a předány partnerovi soutěže, společnosti Eurolines za účelem kontaktování a předání výhry.

3.Účastník bere na vědomí, že souhlas ke zpracováním osobních údajů pro účely Soutěže je dán po dobu jejího provádění a 2 let po jejím ukončení.
4.Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit Účastníka do Soutěže pro  nepřistoupení  na Podmínky  účasti  v  soutěži a  nemožnost  zpracovat  soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů.Subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátor, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však vsoučasné době Organizátor nevyužívá.
6.Účastník má podle Nařízení právo:
-vzít  svůj  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  jakýmkoliv  způsobem  zpět, zpětvzetím souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas Účastníka,
-požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme,
-vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-na  účinnou  soudní  ochranu,  pokud  má za  to,  že jeho práva  podle  Nařízení  byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-v případě  pochybností  o  dodržování  povinností  souvisejících  se  zpracováním osobních  údajů  obrátit  se  na  společnost  nebo  na  Úřad  pro  ochranu  osobních údajů.