Pravidla soutěže Získejte pobyt ve středisku Les Menuires

Pravidla soutěže Získejte pobyt ve středisku Les Menuires

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽNÍ AKCE „Získejte pobyt ve středisku Les Menuires“

(dálejen „Pravidla“)

 

Smyslem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Získejte pobyt ve středisku Les Menuires“ probíhající na internetové adrese www.france.fr(dále jen „Soutěž“).

Pořadatelem Soutěže je: Atout France, se sídlem se sídlem ve Francii, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Paříži pod číslem 340 709 211.

1. Doba trvání Soutěže

Soutěž s názvem „Získejte pobyt ve středisku Les Menuires“ bude realizována v termínu 20.10.-31.11. 2017  (dále též „Doba trvání soutěže“).

2. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.france.fr a zapojí se aktivně do Soutěže dle těchto Pravidel.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“)

Soutěže
se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník").

3. Soutěžní mechanika

Soutěž proběhne na webových stránkách www.france.fr.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením svého soutěžního textu na základě zadaného úkolu. Následně vyplní formulář s kontaktními údaji,souhlasí s pravidly soutěže a odešle svůj příspěvek do soutěže.

Výhercem se stává soutěžící, který nejpřesněji určí počet účastníků v soutěži a zároveň správně zodpoví doplňující otázku. Soutěžící může vyhrát v době trvání Soutěže pouze jednu výhru, nezávisle na tom, kolik příspěvků do Soutěže vložil.V případě shodných odpovědí rozhoduje čas doručení do systému Pořadatele.

4. Výherci

Výherce budou kontaktován emailem nejpozději do 14 dnů po ukončení příslušného soutěže.

5. Výhra

Poukaz na týdenní ubytování pro 2 osoby ve Středisku Les Menuires + 2 skipasy dle specifikace níže.

Na základě pravdivě poskytnutých informací, které Soutěžící vložil do soutěžního formuláře, bude výherce hlavní ceny kontaktován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle do 2 týdnů následujících po vyhodnocení soutěže s instrukcemi k uplatnění a převzetí výhry. V případě, že se výherce hlavní ceny nepodaří kontaktovat, ztrácí výherce právo na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele Soutěže

Výhra zahrnuje - 7x nocleh pro 2 osoby v apartmánu bez stravování a bez dopravy, 2x skipas na 6 dnů pro lyžařskou oblast Les Menuires/Saint Martin. Pobyt lze čerpat v prosinci 2017 nebo lednu/březnu/dubnu 2018 v závislosti na volných kapacitách.  

6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Udělením svého souhlasu s Pravidly Soutěže po odeslání soutěžního příspěvku na internetové adrese www.france.fr
Účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci Soutěže (i) společnosti Atout France jako Organizátorovi pro účely provedení Soutěže za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracováním osobních údajů pro účely Soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu neurčitou.

Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v Soutěži. Obdrží-li Organizátor či Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Účastníka v této Soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas Účastníka Pořadateli jako správci a Organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

 • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této Soutěže a dalších marketingových aktivit Pořadatele (E-Newsletter o turistických zajímavostech, akcích a tipech do Francie rozesíláme 4-6x ročně)
 • k užití následujících osobních údajů Pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail Účastníka.
 • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

7. Soutěžní příspěvky

V rámci této Soutěže si Pořadatel a Organizátor vyhrazují právo vyřadit ze soutěže a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s  právními předpisy platnými na území České republiky;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní
  vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle Pořadatele nebo Organizátora porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž
  přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora;
 • příspěvek má obsah, jenž by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než Pořadatele);
 • obsah příspěvku dle uvážení Pořadatele neodpovídá tematickému zadání Soutěže.

Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto Pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této Soutěži si musí Účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či
osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný Účastník soutěže.

Vložením soutěžního příspěvku Soutěžící uděluje Pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účel, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost přidání příspěvku do Soutěže v jednom daném okamžiku v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele, Organizátora nebo jiných spolupracujících třetích osob, také neprovádí žádné neoprávněné zálohy dat umístěných mimo aplikaci a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli dat v kontextu se Soutěží.

8. Další důležité podmínky Soutěže

Získat výhru je možné pouze od okamžiku ukončení Soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

Účastníci se Soutěže
účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům soutěže nijak zavázán, Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

Pořadatel Soutěže
si vyhrazuje právo na vyloučení Účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání Soutěže.

Pořadatel Soutěže
si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění Pravidel bude po dobu konání Soutěže nepřetržitě k dispozici na webu: www.france.fr.

Vyobrazení výher
na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor Soutěže
je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem,
využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele či Organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

V Praze, 18.10. 2017