Pravidla soutěže Hrajte o 2 jízdenky do Paříže nebo Remeše + 2 vstupenky do památek v daném městě

Pravidla soutěže Hrajte o 2 jízdenky do Paříže nebo Remeše + 2 vstupenky do památek v daném městě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽNÍ AKCE „Hrajte o 2 jízdenky do Paříže nebo Remeše + 2 vstupenky do památek v daném městě“

(dálejen „Pravidla“)

 

Smyslem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Hrajte o 2 jízdenky do Paříže nebo Remeše + 2 vstupenky do památek v daném městě" probíhající na internetové adrese www.france.fr (dále jen „Soutěž“).

Pořadatelem Soutěže je: Atout France, se sídlem se sídlem ve Francii, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Paříži pod číslem 340 709 211.

1. Doba trvání Soutěže

Soutěž bude realizována v termínu 18.10. 2018 od 12:00 do 30.10. 2018 do 23:59 hod. (dále též „Doba trvání soutěže“).

2. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let, s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky , která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.france.fr a zapojí se aktivně do Soutěže dle těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník").

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
-vyplnění registračního formuláře soutěžní aplikace umístěného na stránkách Soutěže www.france.fr,v rozsahu:e-mailová adresa, jméno a příjmení,
-zodpovězení soutěžních otázek
-splnění Pravidel soutěže
-udělení souhlasu  ke zpracování  osobních  údajů v nezbytném  rozsahu  pro  účely Soutěže

3. Soutěžní mechanika a výherci

Soutěž proběhne na webových stránkách www.france.fr. Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením svého soutěžního textu na základě zadaného úkolu. Následně vyplní formulář s kontaktními údaji, souhlasí s pravidly soutěže a odešle svůj příspěvek do soutěže.Výherci se stávají 2 soutěžící, kteří budou vybráni ze správných odpovědí.

Výherci budou kontaktováni emailem nejpozději do 14 dnů po ukončení příslušné soutěže a budou vyzván k potvrzení své emailové adresy a doručovací adresy az účelem zaslání výhry. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.

Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR nebo Slovensku, věk, a další podmínky uvedené v čl.IV těchto  Pravidel  soutěže;  povinnost  prokázat  uvedené  skutečnosti  leží  na Účastníkovi a  Organizátor  si  vyhrazuje  právo  výlučně  posoudit,  zda Účastník požadované  skutečnosti dostatečně prokázal.O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen.

4. Výhra

1. 2x zpáteční jízdenka do Paříže od společnosti Eurolines (cestovní období: do 30.6. 2019) + 2 vstupenky do jedné z následujících památek v Paříži dle vlastního výběru (vstupenky platí do jedné z více než 100 památek v celé Francii):

    Vítězný oblouk
    Chapelle expiatoire
    Colonne de Juillet, place de la Bastille
    Conciergerie
    Domaine national du Palais-Royal
    Hôtel de Sully
    Musée des Plans-Reliefs
    Panthéon
    Sainte-Chapelle
    Věže katedrály Notre-Dame de Paris

2. 2x zpáteční jízdenka Remeše od společnosti Eurolines (cestovní období: do 30.6. 2019) + 2 vstupenky do jedné z následujících památek v Paříži dle vlastního
výběru (vstupenky platí do jedné z více než 100 památek v celé Francii):

    Château de La Motte Tilly,
    Palais du Tau v Remeši,
    Věže katedrály v Remeši

5. Soutěžní příspěvky

V rámci této Soutěže si Pořadatel a Organizátor vyhrazují právo vyřadit ze soutěže a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s  právními předpisy platnými na území České republiky;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní
  vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle Pořadatele nebo Organizátora porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž
  přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora;
 • příspěvek má obsah, jenž by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než Pořadatele);
 • obsah příspěvku dle uvážení Pořadatele neodpovídá tematickému zadání Soutěže.

Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto Pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této Soutěži si musí Účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či
osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný Účastník soutěže.

Vložením soutěžního příspěvku Soutěžící uděluje Pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účel, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost přidání příspěvku do Soutěže v jednom daném okamžiku v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele, Organizátora nebo jiných spolupracujících třetích osob, také neprovádí žádné neoprávněné zálohy dat umístěných mimo aplikaci a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli dat v kontextu se Soutěží.

6. Další důležité podmínky Soutěže

Účastí  v Soutěži  vyjadřuje Účastník svůj  souhlas s Pravidly  soutěže a  zavazuje  se  jej plně dodržovat.
Účast v Soutěži je dobrovolná.

Získat výhru je možné pouze od okamžiku ukončení Soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

Organizátor  soutěže  nehradí  Účastníkům žádné  náklady,  které  jim  vzniknou  v  souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.
Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům soutěže nijak zavázán, Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení Účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání Soutěže.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění Pravidel bude po dobu konání Soutěže nepřetržitě k dispozici na webu: www.france.fr.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem,
využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele či Organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu).

 

V Praze, 2.10. 2018