Celní předpisy a víza

  • © Atout France / Phovoir

    © Atout France / Phovoir

Celní předpisy a víza

Víza

Všichni turisté, kteří si přejí vstoupit na území Francie, musejí být schopni předložit na hranicích doklady odpovídající typu pobytu a podmínkám ubytovatele.

Všeobecně platí, mimo případů od víza osvobozených, že vízum je nutné. Je třeba vyžádat si je na vyslanectví nebo na kompetentním konzulátu Francie v zemi pobytu žadatele. Typ víza požadovaného pro vstup do Francie závisí na délce a důvodu plánovaného pobytu; s výjimkou zvláštních případů:

  • pro pobyty kratší nebo dosahující délky 90 dnů (3 měsíce) se požaduje vízum na krátkodobý pobyt nazývané také „Schengenské vízum“. Tato víza mohou být vydána na jeden nebo více vstupů. Všeobecně se vydávají na turistické cesty, pracovní cesty nebo na rodinné návštěvy; jeho držitel může také přijet do Francie na krátkodobá školení, stáže nebo za účelem výdělečných aktivit (umělci na turné, sportovci na závody, zaměstnanci vyslaní na pracovní cesty atd.). Tranzitní víza dovolují jejich držitelům pobývat v Schengenském prostoru po dobu kratší nebo rovnající se 5 dnům. 
  • tranzit přes francouzské letiště bez opuštění takzvané „mezinárodní“ zóny“ je považován za zvláštní případ, protože cizinec nevstupuje na francouzské území, a tak nepodléhá vízové povinnosti, s výjimkou zvláštních případů.
  • pro pobyt delší než 90 dnů (3 měsíce) je požadováno vízum na dlouhodobý pobyt odpovídající důvodu pobytu a délce jeho trvání. Vydání tohoto víza vyžaduje po vstupu do Francie registraci na Francouzském imigračním a integračním úřadě nebo podle jednotlivých případů na prefektuře kompetentní k vystavení dokladu o pobytu.

Jakmile držitel víza vstoupí na francouzské území, nemůže získat ani změnu víza ani změnu statutu. Na druhou stranu vykonávání placených činností podléhá specifickým procedurám, které vyžadují vydání povolení k práci ještě před obdržením víza.

Když se jedná o francouzská zámořská teritoria, mohou být pravidla jiná než ta, která platí na území metropolitní Francie. Žadatel musí velmi přesně specifikovat destinaci a podrobnosti své letecké cesty.

Osvobození od vízové povinnosti

Evropské nařízení 539/2001 osvobozuje některé národnosti od krátkodobého pobytového víza v Schengenském prostoru.

V závislosti na vašem profilu se uplatňují specifická právní nařízení práva Evropské unie:

  • státní příslušníci členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska nepodléhají vízové povinnosti ani pro vstupní, ani pro pobytová víza, a to na jakkoliv dlouhé pobyty;
  • rodinní příslušníci státních příslušníků členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (partner, nezletilé děti nebo osoby a příbuzní v péči) podléhají stejnému režimu pohybu jako ostatní cizinci jejich národnosti.

Celnice

Po vašem příjezdu do Francie, na pozemní hranici, na železničním nádraží, v přístavu nebo na letišti, existují dva různé celní průchody rozdělené podle původu a kvality vašeho zboží: „zelený“ filtr a „červený“ filtr.

V prvním případě nemáte nic k proclení. V druhém případě musíte v závislosti na jednom nebo více kritériích zmíněných níže předložit své zboží k proclení.

Jak při příjezdu, tak při odjezdu musíte nahlásit částky, druhy měny a jejich hodnoty, které vezete s sebou. Toto bezplatné prohlášení se provádí u celní správy, která provede kontrolu s cílem zabránit praní špinavých peněz pocházejících z podezřelých obchodů, zejména z drog.

Pozor: můžete být kontrolováni na celém území.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí a Generální ředitelství cel a nepřímých daní (Ministère des Affaires étrangères et de la direction générale des douanes et droits indirects)